Day Four: Glennwood Springs to Black Canyon, Ouray, Silverton, to Durango, to Cortez. - leiningerphotos.com